GENERELLE SALG OG LEVERINGSBETINGELSER

MS UniTek A/S
Industrivej 22
7470 Karup J
Danmark
CVR: 36545208
Kontakt: +4575801099 eller info@msunitek.dk

MSUniTek salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende pr 1/8-2013 og erstatter alle tidligere udsendte prislister. Alle priser er bruttopriser eksklusiv moms og i øvrigt iht. følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser.

MSUniTek tager forbehold for trykfejl samt produkt- og prisændringer.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse såfremt der ikke foreligger skriftlig aftale mellem MSUniTek og køber om fravigelser.

Tegninger og produkt informationer

Tegninger, tilbudstekst, illustrationer samt tekniske specifikationer og andre produkt informationer mv. er vejledende og uden forbindende og MSUniTek kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger.

Tilbud

Tilbud afgives med mellemsalg forbeholdt og gyldighed begrænset til det i tilbuddet anførte. MSUniTek forbeholder sig ret til at tilbagekalde et tilbud uden varsel.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms og baseret på de på tidspunktet for tilbuddet kendte afgifter og materiale priser. Der tages forbehold for evt. regulering af disse.

Betalingsbetingelser

8 dage netto. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er skriftligt anerkendt af MSUniTek. Ved betaling efter forfald påregnes rente på 2% pr. påbegyndt måned.

Ekspeditionsgebyr

Ordrer modtaget under DKK 4.000 netto pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 90.

Leveringsbetingelser

Ab fabrik Karup (MSUniTek har ikke tegnet transport forsikring for alle leverancer).

Ved levering skal køber straks, inden det leverede tages i brug og senest 8 dage efter modtagelse, foretage forsvarlig kontrol af det leverede.
Såfremt der ikke foretages forsvarlig kontrol, eller der senere konstateres mangler/skader som kunne/burde have været påvist før ibrugtagning, er MSUniTek A/S ikke ansvarlig for eventuelle mangler/skader.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give MSUniTek A/S skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består, samt dokumentation for hvilken leverance varen stammer fra.

MSUniTek A/S' ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter MSUniTek A/S' valg og inden rimelig tid, enten at foretage omlevering eller afhjælpning. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.

Har køber ikke inden 8 dage efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor MSUniTek A/S, kan køber ikke senere gøre den gældende.

Leveringstid

Iht. aftale mellem køber og MSUniTek

Emballage

Paller og rammer faktureres til DKK 80 pr. stk. (Returnering kun efter aftale).

Returnering af varer

Modtages kun såfremt dette udtrykkeligt er aftalt og i så fald kun for varer MS UniTek fremstiller som standard varer der er returneret i original emballage og ikke har været monteret eller er blevet beskadiget på nogen måde. Kreditering vil ske til 80% af varens netto pris.

Øvrige betingelser

For leverancer eksklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NL92. Dog er det aftalt at punkt 11, sidste sætning samt punkt 13 og 14 ikke finder anvendelse.

For leverancer inklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NLM 94. Dog er det aftalt at punkt 45, sidste sætning samt punkt 47 og 48 ikke finder anvendelse.